بررسی پارامترهای هواشناسی و کارهای انجام شده در زمینه اثر تنش خشکی بر روی سه هیبرید ذرت دانه ای و نقاط ضعف و قوت آن

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در مناطق عمده تولید ذرت مانند لرستان کمبود آب از مهمترین دلایل کاهش عملکرد میباشد. این پژوهش با هدف بررسی پارامترهای هواشناسی ورابطه بین کارایی مصرف آب در فرایند تولید جدیدترین هیبریدهای ذرت در جهان در شرایط رطوبتی متفاوت بصورت کشت دوم بعد از برداشت غلات طراحی و اجرا گردید. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها نیز نشان داد که بیشترین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، قطر ساقه و ارتفاع بوته در سطح آبیاری با 30 میلیمتر تبخیر بدست آمد. نتایج تحقیقات کالیر در خصوص اعمال تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد ذرت نشان میدهد که تنش رطوبتی در مرحله کاکل دهی و تشکیل بلال موجب کاهش شدید ارتفاع و عملکرد محصول می شود. تنش در مرحله کاکل دهی موجب تاخیر در ظهور گل آذین ماده شد. همچنین اعمال تنش رطوبتی در مرحله رشد رویشی باعث افت 32-28 درصدی ماده خشک تولیدی شد. حساس ترین مرحله برای ذرت که موجب افت - 66 تا 93 درصدی عملکرد می شود اعمال تنش رطوبتی طولانی مدت در مرحله کاکل دهی تا مرحله تشکیل بلال است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
33 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2605532 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!