شناسایی عوامل موثر بر عملکرد و سودآوری زراعت سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف اصلی فعالیت زراعی، کسب درآمد و پوشش دادن هزینه های تولید می باشد. این که عامل اصلی تعیین کننده درآمد کدام متغیر است و در مناطق مختلف چگونه تغییر می کند، هم زمان برای بهره برداران و مدیران بخش عمومی حایز اهمیت می باشد. با آن که نحوه استفاده گروه های مختلف از اطلاعات حاصل یکسان نخواهد بود ولی با شفاف شدن موضوع می توان نکات اشتراک و افتراق را شناسایی و مدیریت کرد. بررسی عملکرد و درآمد زراعت سیب زمینی در چهار شهرستان بستان آباد، تبریز، سراب و عجب شیر در استان آذربایجان شرقی نشان داد که در میانگین عملکرد و میانگین قیمت فروش محصول در شهرستان های مورد مطالعه، تفاوت وجود دارد. طبق یافته های مطالعه، عملکرد سیب زمینی در شهرستان عجب شیر از شهرستان های بستان آباد، تبریز و سراب بیش تر بوده ولی میان دفعات شخم، دفعات دیسک، مقدار مصرف کود فسفاته، ازته و پتاسه، ازته سرک، نیروی کار سله شکنی و وجین، دفعات تنک کردن و مقدار مصرف ریزمغذی، تفاوتی در شهرستان های مورد مطالعه مشاهده نشد. میزان مصرف کود حیوانی، بذر، دفعات آبیاری، مقدار مصرف علف کش، حشره کش و قارچ کش در میان بهره برداران یکسان نبوده و میان عملکرد و مقدار مصرف کود حیوانی و علف کش رابطه مثبت و میان عملکرد و قیمت فروش ارتباط منفی مشاهده شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2605823 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!