بررسی تاثیر تیمارهای مختلف فیزیکی و شیمیایی در شکستن خواب بذر گونه جاشیر Prangos ferulacea

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی چگونگی تاثیر تیمار های فیزیکی و شیمیایی مختلف برای شکستن خواب بذر گونه جاشیر (Prangos ferulacea) صورت پذیرفت. به این منظور 5 تیمار اسیدسولفوریک در دو غلظت 70 درصد (با زمان های 5 و 10 دقیقه) و 90 درصد (با زمان های 2 و 5 دقیقه) ، خراش پوسته با سمباده؛ سرمادهی بذور به مدت 2 و 4 و 6 هفته در دمای 4 درجه سانتی گراد، نیترات پتاسیم در غلظت های 1، 2، 3 گرم در لیتر با زمان 6 ساعت، اسید جیبرلیک 100 و 200 ppm طی مدت زمان های 4 و 6 ساعت در نظر گرفته شد. کلیه آزمایش ها بر اساس طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار از هر تیمار اجرا گردید. پس از گردآوری داده-ها، ابتدا نرمال بودن آنها با آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی و آنگاه مقایسه کلی، با تجزیه واریانس و مقایسه های چند گانه با آزمون دانکن و با کمک نرم افزار SPSS ver. 18انجام شد. نتایج نشان داد که سرمادهی در 5 و 12 درجه سانتی گراد به ترتیب 35 تا 40 درصد جوانه زنی را افزایش داده به نحوی که خراش دهی، شستشو و اسید جیبرلیک اثرهای معنی داری در جوانه زنی نداشته اند. همچنین برای شکستن خواب بذور جاشیر تنها اسید سولفوریک غلیظ و تیمار سرمادهی توانسته موفق عمل نماید،

زبان:
فارسی
صفحات:
24 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2605989 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!