معرفی و کاربرد مدل قابلیت حیات بذر در تحقیقات تعیین طول عمر (انبارداری) بذر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بذرهای مختلف پس از برداشت و در طی انبارداری بذر، زوال یافته و این زوال بذر سبب کاهش کیفیت بذر، استقرار گیاهچه و در نهایت کاهش عملکرد گیاه در مزرعه خواهد شد. برای پیش بینی طول عمر بذر های ارتودوکس از معادله طول عمر استفاده می شود که این مدل جهت مقایسه طول عمر در ارقام مختلف، بررسی اثر تیمارهای مختلف یا انواع بسته بندی بر طول عمر بذر و همچنین در بانک ژن و... کاربرد دارد. این مدل در بین محققان ایرانی به خوبی شناخته شده نیست. از اینرو در این مطالعه به معرفی مدل قابلیت حیات بذر پرداخته شده است. جهت معرفی مدل قابلیت حیات بذر از داده های جوانه زنی بذر چاودارکوهی در شرایط مختلف انبارداری استفاده شد. ν قوه نامیه بر اساس پروبیت پس از انبارداری، Kiقوه نامیه اولیه توده بذر به پروبیت، p دوره انبارداری به روز و σ انحراف معیار استاندارد توزیع مرگ بذر در واحد زمان می باشد. جزء دیگر این معادله رابطه log10σ = KE-CWlog10m-CHt-CQt2 می باشد که σ را می توان از رابطه σ =10(KE -CW log10m- CHt- CQt2) محاسبه کرد. KE، CW، CH و CQ ضرایب ثابت حیات بذر هستند که ضریب CW اثر نسبی محتوی رطوبت بذر، CH و CQپاسخ بذر به دما طی انبارداری و KE ضریب پتانسیل طول عمر بذر را نشان می دهند. این ضرایب را با یک سری از آزمایش های انبارداری با دامنه گسترده ای از دما و محتوی رطوبت بذر می توان محاسبه کرد. KE بزرگتر در مقایسه بین بذرها نشان دهنده طول عمر بیشتر می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
44 تا 59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2605991 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!