حقوق انسان از منظر اسلام

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مهمترین مساله در شناخت دقیق حقوق افراد، فهم صحیح انسان و تعریف درست از او است. انسانشناسی بدین امر دارای اهمیت بوده که حقیقت انسان، نحوه تکوین و حیات وی و سرنوشت و نیز سرانجام و جایگاه وی مورد توجه قرار میگیرد؛ چراکه اگر فرد حقوق بشری و ویژگی های آن از نگاه نحله های فکری مورد بررسی قرار نگیرد، حقوق انسان از نگاه مکاتبی چون اسلام همچنان گنگ خواهد ماند. بر این اساس، تبیین مفهوم حق، انواع آن و حق فهم شده از نگاه اندیشه اسلامی، بشر مورد سخن در این ساختار و خاستگاه حقوق بشر در نگاه غربی و اسلامی در این نوشتار دارای اهمیت است. مبنای حقوق از نگاه غربی با سوژهمندی انسان آغاز میگردد؛ حال آن که در نگاه اندیشه اسلامی، سوژه همچنان در عالمی ورای عالم طبیعی متمرکز است. بدین روی، گزاره اصلی پژوهش، آن است که به تبیین حق و فرد موجود در حقوق بشری پرداخته تا از رهیافت آن به حقوق انسان از نگاه اندیشه اسلامی و تفاوتهای آن با حقوق بشر غربی دست یازد و نگاه اندیشه اسلامی به حقوق انسان را مورد تاملی دقیق قرار دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2606442 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!