جمهوری اسلامی ایران به مثابه قالب ساختاری جمع میان دو حق حاکمیت الهی و تعیین سرنوشت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

با گذشت حدود پنج قرن از پیدایش نظریه »دولت«، هنوز اندیشه سیاسی واحدی در باب این مفهوم پرمناقشه وجود ندارد. دولت به عنوان ظرف پیادهسازی قدرت در جامعه سیاسی، مفهومی به شدت تکاملپذیر و تجدیدشونده است که در طی سالیان متمادی و در چارچوبهای معرفتی گوناگون - از نمونه های سکوالر غربی تا قالبهای مشروع در اندیشهورزی علمای مسلمان- اشکال مختلفی را به خود دیده است. عالوه بر این، امروزه تردیدی نیست که نظریه »والیت فقیه« حضرت امام خمینی)ره(، به عنوان مبنای تکوین دولت در عصر جمهوری اسلامی، گفتمانی مسلط است. با این حال، علیرغم گذشت چندین دهه از طرح انگاره »جمهوری اسلامی« در قالب نظریه والیت فقیه، ابهامها و چالشهایی پیرامون آن وجود دارد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که در مقام تحلیل مبانی نظری نظام جمهوری اسلامی و در دایره قانون اساسی ایران، چگونه نظام سیاسی مزبور، توانسته است میان حق تعیین سرنوشت و اسلامیت جمع کند؟ نگارندگان بر این باورند که با در نظر گرفتن ساختار سیاسی جمهوری و اهتمام به آراء عمومی در مقام تکوین و استمرار نظام سیاسی، قانون اساسی ایران حق تعیین سرنوشت را با حفظ ماهیت اسلامی حفظ نماید. به دیگر عبارت، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تجلی اراده مردم مسلمانی است که خواسته اند ارزش ها، آرمان ها و قواعد اسلامی در راس امور حاکمیتیشان باشد که از آن میتوان به نظریه مردم سالاری دینی تعبیر کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2606459 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!