بیان ژن CD44 در کارسینوم پاپیلری تیروئید و ارتباط آنبا عوامل موثر بر پیش آگهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

شناسایی فاکتورهای مرتبط با پیش آگهی بدخیمی ها در تصمیم گیری های درمانی و تعیین افراد پرخطر اهمیت ویژه ای دارند. باتوجه به این که شایع ترین بدخیمی تیرویید کارسینوم پاپیلری می باشد، در این مطالعه میزان بیان و نقش CD44 در تعیین پیش آگهی کارسینوم پاپیلری تیرویید مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی تحلیلی در بیماران مبتلا به کارسینوم پاپیلری تیرویید که طی سال های 1394 تا 1398 در بیمارستان مصطفی خمینی تهران تحت تیروییدکتومی قرار گرفتند انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی توده ها از گزارش های پاتولوژی استخراج شد. بیان CD44 از منفی تا بسیار شدید طبقه بندی شد. در نهایت، ارتباط بیان CD44 با خصوصیات دموگرافیک بیماران و ویژگی های پاتولوژیک تومور بررسی شد.

یافته ها

80 بیمار مبتلا به کارسینوم پاپیلری تیرویید (58 زن و 22 مرد) با میانگین سنی 4/59±40/85 سال مورد بررسی قرار گرفتند. میزان تهاجم به غدد لنفاوی و کپسول به ترتیب 27/5درصد و 48/8درصد و میانگین اندازه تومور 2/27±3/55 سانتی متر بود. تمام بیماران بیش از 5 درصد بیان CD44 داشتند و بیان شدید CD44 (43/8درصد) بیش ترین فراوانی را داشت و در 21/3 درصد موارد نیز بیان بسیار شدید بود. تفاوت معنی داری در وضعیت بیان ژن CD44 برحسب جنسیت، سن و اندازه تومور وجود نداشت (0/05>p). اما بیان CD44 با تهاجم به غدد لنفی (7/55O=R) و به خصوص تهاجم به کپسول (24/52O=R) ارتباط داشت.

استنتاج

با توجه به ارتباط میزان بیان CD44 با تهاجم به کپسول و تهاجم به غدد لنفاوی در کارسینوم پاپیلری تیرویید، می توان از این بیومارکر به عنوان یک فاکتور موثر برای تعیین پیش آگهی بیماران استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2607159 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!