طراحی مدل ارزش آفرینی چابک در صنایع کوچک و متوسط ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل ارزش آفرینی چابک در صنایع کوچک و متوسط ایران است.

روش شناسی تحقیق: 

این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تیوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها مصاحبه های عمیق و باز با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران در حوزه مدیریت بازاریابی و مدیریت زنجیره ارزش آفرینی است به طوری که مصاحبه های خبرگی در نفر 20ام به اشباع نظری انجامید که پس از کدگذاری های انجام شده مدل نهایی اعتبارسنجی گردید.

یافته ها

بر اساس، تحلیل های صورت پذیرفته، تعداد 337 کد باز، 42 کد محوری و 19 مقوله اصلی (کد انتخابی) استخراج شدند.

نتیجه گیری

نتایج به دست آمده از مصاحبه ها نشان می دهد پدیده محوری «ارزش آفرینی چابک» شامل «پویایی مدیریت زنجیره تامین»، «تطبیق پذیری پویا با محیط» و «استراتژی های پویای منابع انسانی» است که مقولات «هم جوشی تکنولوژی محور صنایع»، «بطن چابک بازار» و «ارزش خواهی متنوع مشتریان» به عنوان شرایط علی بر مقولات پدیده محوری تاثیرگذار هستند. مقولات بسترساز به عنوان شرایط زمینه ای لازم در تحقق ارزش آفرینی چابک در صنایع کوچک و متوسط شامل: «مدیریت تنوع خصوصیات منابع انسانی»، «مدیریت عمران سازمانی»، «هوشمندسازی تحقیقات بازاریابی» و «تطبیق پذیری مداوم قوانین با تحولات بازار» است. در این بین برخی از مقولات به عنوان شرایط مداخله گر در تحقق ارزش آفرینی چابک در صنایع کوچک و متوسط شامل: «داشبورد مدیریت عملکرد منابع انسانی»، «مدیریت هوشمند پایداری سازمانی» و «ماهیت تنوع آفرین محیط بازار» که هر دو شرایط زمینه ای و مداخله ای می توانند روی راهبردهای ارایه شده تاثیرگذار باشند. این راهبردها عبارتند از: «هوشمندسازی فرایندهای اصلی زنجیره»، «توانمندسازی چابک منابع انسانی»، «هوشمندسازی برنامه های تحول سازمانی» و «همگام سازی مستمر با بازار» که استراتژی های لازم در پیاده سازی ارزش آفرینی چابک در صنایع کوچک و متوسط هستند. در صورت تحقق پدیده محوری می توان مقولات «هوشمندسازی بهره وری در کسب وکار» و «تصویرسازی چابک برند کسب وکار» را به عنوان پیامدهای حاصله انتظار داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
72 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2607226 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!