ارزیابی آلودگی به آرکوباکتر در گوشت کبابی، سالادهای آماده مصرف، شیرخام و آب شرب در شهرستان یاسوج

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

آرکوباکترها، باکتری های گرم منفی، بدون اسپور خمیده شکل هستند که به وسیله رشد در حضور اکسیژن و دماهای پایین از جنس کمپیلوباکتر متمایز می شود، هدف از مطالعه حاضر ارزیابی آلودگی به آرکوباکتر در گوشت کبابی، سالادهای آماده مصرف، شیرخام و آب شرب در شهرستان یاسوج است. در این مطالعه تعداد 120 نمونه شامل 30 نمونه گوشت کبابی، 30 نمونه سالاد آماده مصرف، 30 نمونه شیر خام و 30 نمونه آب شرب از نقاط مختلف شهرستان یاسوج به صورت تصادفی جمع آوری و به آزمایشگاه کنترل کیفی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد انتقال داده شد. نمونه ها مطابق روش استاندارد مورد آزمایش قرار گرفتند. سطح معنی داری در مطالعه حاضر، p <00/05 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که از مجموع 120 نمونه مواد غذایی مورد آزمایش 22 نمونه به آرکوباکتر آلودگی داشتند. بین مواد غذایی نمونه گیری شده و میزان آلودگی به آرکوباکتر رابطه معنی داری وجود نداشت. طبق نتایج به دست آمده، میزان آلودگی در آب شرب صفر، گوشت کبابی 13، سالاد یک و شیر خام هشت مورد بود. در مجموع از 120 نمونه 22 مورد به آرکوباکتر آلودگی داشتند. باتوجه به آلودگی 33/18 درصدی در تمامی نمونه های این مطالعه و احتمال انتقال آلودگی به انسان و ایجاد عوارضی مثل گاستروانتریت، همچنین مصرف بالای گوشت بخصوص گوشت کبابی در رستوران های بین راهی به نظر می رسد در اخذ تدابیر برای کنترل آلودگی به این باکتری از چرخه تولید تا مصرف گوشت، سالاد و شیر خام و پخت کامل گوشت، جوشاندن شیر قبل از مصرف باید دقت کافی به عمل آید.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2607751 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!