ارزیابی اثر اشعه ماورای بنفش بر اشریشیا کلی در آب انگور سفید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

آبمیوه از نوشیدنی های دارای ارزش غذایی می باشد که منبع غنی از ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها است که در صورت عدم رعایت استانداردهای بهداشتی، مخاطراتی را برای مصرف کنندگان به همراه دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر اشعه ماورای بنفش بر باکتری اشریشیا کلی (Escherichia coli) در آب انگور سفید انجام شد. سه نمونه آب انگور سفید به صورت تصادفی از بازار شهرستان شهرکرد تهیه و در شرایط سترون به آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد شهرکرد منتقل شد. ابتدا نمونه ها توسط اشعه  UVاستریل و به منظور حذف مواد معلق از فیلتر عبور داده شد . پس از اطمینان از عدم آلودگی اولیه، مقدار مشخصی اشرشیاکلی در شش رقت متوالی اضافه و بعد از اضافه کردن باکتری، آب انگور از دستگاه تابش UV عبور داده و جمعیت اشرشیاکلی قبل و بعد از تابش شمارش شد. برای این کار مدت زمان 30، 60 و 120 ثانیه در تابش مستمر اعمال شد. از نرم افزار اکسل برای رسم نمودارها و آنالیزآماری از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد، درمدت زمان 30 ثانیه طی رقت های متوالی اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد (05/ 0 >p)، بالاترین میانگین آلودگی مربوط به رقت اول 39/1 ± 78/6 و کمترین میانگین آلودگی مربوط به رقت پنجم 93/0 ± 89/1 بود. با توجه به نتایج به حاصل شده از تاثیر روش UV بر مقدار کاهش اشرشیاکلی در آب انگور ، می توان نتیجه گرفت که این متد به صورت دقیق به مایعات تابیده شود، می تواند تاثیر مثبتی در روند کاهش آلودگی به اشرشیاکلی داشته باشد

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2607753 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!