نقش مدیریت انتظامی در پیشگیری از جرایم اخلاقی در فضای مجازی (مورد مطالعه: شهرستان ارومیه)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

گرایش روزافزون به استفاده از اینترنت به ویژه شبکه های اجتماعی، شرایط و بستر مساعدی برای گسترش جرایم اخلاقی در فضای مجازی به وجود آورده است. یکی از وظایف اساسی پلیس در جامعه، پیشگیری از این نوع جرایم در جامعه است. هدف از این پژوهش، بررسی نقش مدیریت انتظامی در پیشگیری از جرایم اخلاقی در فضای مجازی است.

روش

پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل همه کارکنان اجرایی و ستادی شاغل در فرماندهی انتظامی شهرستان ارومیه به تعداد 750 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 254 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس استفاده شده است.

یافته ها

براساس یافته های پژوهش، در بین ابعاد مدیریت انتظامی، تاثیر متغیر «بسیج امکانات» از طریق شاخص های «راهبرد جامعه محوری» با بتای 594/0 و «راهبرد هماهنگی» با بتای 556/0 بیشترین تاثیر در پیشگیری از جرایم اخلاقی در فضای مجازی داشته اند. در کل، تاثیر ابعاد و شاخص های مدیریت انتظامی بر «پیشگیری اجتماعی» به مراتب بیشتر از «پیشگیری وضعی» و «پیشگیری کیفری» در کاهش جرایم اخلاقی در فضای مجازی بوده است.

نتیجه گیری

پیشگیری پلیس از جرایم اخلاقی در فضای مجازی نیازمند فرایندی به هم پیوسته از ابعاد و مولفه هاست. ازاین رو، برای موفقیت پلیس در پیشگیری از این جرایم باید برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و بسیج امکانات از طریق شاخص های راهبرد جامعه محوری، راهبرد هماهنگی، راهبرد اطلاعات محوری/ اشراف اطلاعاتی، راهبرد هوشمندسازی و نظارت بر منافع مالی کسب وکارهای نامشروع صورت پذیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2608266 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!