ارتباط عدالت سازمانی با تعهد حرفه ای و تاب آوری پرستاران شاغل در مراکز آموزشی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1400-1399

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

تاب آوری پرستاران در محیط های کاری پرتنش می تواند اثرات فردی و سازمانی مثبتی داشته باشد. بنابر مطالعات، درک کارکنان از عدالت سازمانی بر تعهد حرفه ای و تاب آوری آن ها موثر است. پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه عدالت سازمانی با تعهد حرفه ای و تاب آوری پرستاران شاغل در مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع همبستگی بوده که در سال 1399 در بین 260 پرستار شاغل در مراکز آموزشی - درمانی شهر همدان انجام گرفت. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی بود. ابزار پژوهش پرسش نامه شامل اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، پرسش نامه تعهد حرفه ای جعفر آقایی و پرسش نامه تاب آوری کانر و دیویدسون بود. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 24 و با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام شد.

یافته ها

عدالت سازمانی ادراک شده در سطح متوسط (78/0 ± 94/2)، تعهد حرفه ای در سطح بالا (64/0 ± 80/2) و تاب آوری در سطح متوسط (61/0 ± 65/2) بود. نتایج نشان داد که عدالت سازمانی و تعهد حرفه ای (013/0=P، 154/0=r) و تعهد حرفه ای و تاب آوری (001/0> P، 607/0=r) رابطه داشتند، اما عدالت سازمانی و تاب آوری رابطه معنادار نداشتند (616/0=P، 031/0-=r). عدالت سازمانی و تعهد حرفه ای با هم 379/0 از واریانس تاب آوری را تبیین می کنند.

نتیجه گیری

یافته های پژوهش نشان داد ادراک پرستاران از عدالت سازمانی می تواند تعهد حرفه ای را در آن ها بالا ببرد و تعهد حرفه ای بالاتر نیز می تواند سطح تاب آوری آن ها را افزایش دهد. بنابراین، مدیران پرستاری و بیمارستانی می توانند با برنامه ریزی جهت ارتقای سطح عدالت سازمانی و تعهد حرفه ای پرستاران، سطح تاب آوری را در پرستاران افزایش دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
277 تا 288
لینک کوتاه:
magiran.com/p2608305 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!