بررسی برخی خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکی ژنوتیپ های انتخابی بادام در شرایط تنش خشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور و در سه تکرار طی سال های 1397 و 1398 در پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری انجام شد. فاکتور اول شامل ژنوتیپ بادام در 10 سطح و فاکتور دوم تنش خشکی در 2 سطح بود. در این مطالعه 10 ژنوتیپ انتخابی بادام با استفاده از برخی صفات مورفولوژیکی شامل ارتفاع نهال، قطر تنه در قسمت بالای محل پیوند، طول رشد شاخه جدید، میزان زردی و ریزش برگ و همچنین برخی شاخص های فیزیولوژیکی تحت شرایط تنش خشکی از قیبل شاخص محتوای کلروفیل بر اساس شاخص اسپد، محتوای نسبی آب برگ و اندازه گیری میزان فلورسانس کلروفیل مورد ارزیابی قرار گرفت. با ارزیابی شاخص‏ های مورفوفیزیولوژیکی، ژنوتیپ های مقاوم و حساس نسبت به شرایط تنش خشکی مشخص شدند. در بین ژنوتیپ های انتخابی مورد بررسی، ژنوتیپ A-7-100 مقاوم ترین و ژنوتیپ A-124-1 حساس ترین  ژنوتیپ به شرایط تنش خشکی بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
134 تا 144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2609126 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!