کارایی مدیریت، تاخیر در تعدیل قیمت سهام و کارایی اطلاعاتی قیمت سهام

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در واقع به هنگام بودن کشف قیمت، اشاره به سرعت منظور شدن اطلاعات در قیمت ها دارد. از نظر منطقی، دلیلی بر یکسان بودن سرعت انعکاس کلیه ی اطلاعات مربوط به شرکت، در قیمت سهام وجود ندارد. همچنین دلیلی بر یکسان بودن سرعت کشف قیمت سهام کلیه ی شرکت های فعال در بازار وجود ندارد. تعدیل قیمت سهام به رویدادهای جدید به حدی سریع انجام می شود که از طریق اطلاعات موجود امکان پیش بینی و کسب سود اضافی امکان پذیر نمی باشد. از طرفی مدیران کاراتر، قادر به پیش بینی تغییرات در شرایط اقتصادی که می تواند بر فعالیت های شرکت تاثیرگذار باشد، هستند. همچنین آن ها به منظور افزایش اعتماد سرمایه گذاران به شرکت، اطلاعات باکیفیت تری را در اختیار آن ها قرار می دهند و از این طریق عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کارایی اطلاعاتی قیمت سهام افزایش و تاخیر در تعدیل قیمت سهام کاهش می یابد. در این پژوهش، جهت سنجش کارایی اطلاعاتی قیمت سهام، از کارایی اطلاعاتی قیمت سهام استفاده گردیده و با عنایت به اهمیت کارایی و توانایی مدیران، به بررسی تاثیر کارایی مدیران بر کارایی اطلاعاتی قیمت سهام و تاخیر در تعدیل قیمت سهام پرداخته شده است. با استفاده از نمونه ای شامل 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و استفاده از رگرسیون چندمتغیره جهت آزمون فرضیه ها، نتایج تحقیق مبین این موضوع است که افزایش کارایی مدیران سبب کاهش تاخیر در تعدیل قیمت سهام می شود. ضمن این که نتایج مبین تاثیر معنی دار مثبت کارایی مدیران بر کارایی اطلاعاتی قیمت سهام بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2609961 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!