عوامل موثر بر مدیریت تعارض از دیدگاه کارکنان بانک کشاورزی شهر تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مدیریت تعارض در بانک کشاورزی می باشد. این تحقیق ازنوع توصیفی- همبستگی می باشد. کارکنان بانک کشاورزی شهر تهران به عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند (1200=N) و با استفاده از نمونه گیری تصادفی 291 کارمند به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیات ترویج و کشاورزی دانشگاه ساری به دست آمد. پایایی پرسشنامه از طریق پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه گردید. متغیر وابسته مدیریت تعارض و متغیرهای مستقل عوامل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و آموزشی- ترویجی بودند. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی به تنهایی 19 درصد از تغییرات سبک کنترل مدیریت تعارض، عوامل آموزشی- ترویجی و عوامل اقتصادی مشترکا" 6/5 درصد از تغییرات سبک همکاری مدیریت تعارض، عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی مشترکا" 2/24 درصد از تغییرات سبک اجتناب مدیریت تعارض، عوامل مدیریتی، عوامل آموزشی- ترویجی و عوامل اجتماعی، جمعا 9/18 درصد از تغییرات سبک گذشت مدیریت تعارض و عوامل مدیریتی و عوامل آموزشی- ترویجی مشترکا" 23 درصد از تغییرات سبک مصالحه مدیریت تعارض را تبیین نموده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2609975 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!