تحلیل عوامل موثر بر نیت رفتاری کشاورزان در پذیرش توتون آرتا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر در قصد رفتاری کشاورزان بر پذیرش کشت توتون آرتا در مناطق شرقی استان گلستان انجام شد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده که به شیوه پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این مطالعه 662 نفر از توتون کاران مناطق توتون کاری مینودشت و دوزین در شرق استان بود که بر اساس فرمول کوکران 154نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه است. در این تحقیق روایی همگرا و روایی افتراقی سوالات پرسشنامه همچنین میزان پایای سوالات با استفاده از پایای ترکیبی به کمک نرم افزار PLS محاسبه گردید. نتایج آزمون فرضیات بر اساس تحلیل معادلات مدل یابی ساختاری نشان داد که عامل نگرش با ضریب تاثیر 0/717، شخصیت با ضریب 0/322، سهولت استفاده درک شده با ضریب 0/267، اعتماد با ضریب 0/167 و ریسک درک شده با ضریب تاثیر 0/138 قوی ترین تبیین کننده های قصد رفتاری کشاورزان در پذیرش توتون آرتا بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 75
لینک کوتاه:
magiran.com/p2609978 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!