مطالعه تاثیر ضخامت و آهنگ لایه نشانی بر ویژگی های ساختاری لایه های نازک آلومینیوم بر روی بستر ITO/PEDOT:PSS/Alq3 تهیه شده به روش تبخیر گرمایی در خلاء

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تغییر ضخامت و آهنگ های لایه نشانی متفاوت لایه های نازک آلومینیوم بر روی بستر ITO/PEDOT:PSS/Alq3 بر ویژگی های ساختاری لایه آلومینیوم است. بدین منظور لایه های نازک PEDOT:PSS، و Al به ترتیب بر روی زیر لایه ITO لایه نشانی شدند. برای بررسی اثر تغییر ضخامت، لایه های نازک آلومینیوم با ضخامت های 60 و 80 و 100 نانومتر و برای بررسی اثر تغییر آهنگ لایه نشانی، لایه های نازک آلومینیوم با آهنگ های 1/0 و 5/0 و 1 و nm/s 2 بر روی لایه 3Alq به روش تبخیر گرمایی لایه نشانی شدند. لایه PEDOT:PSS با روش لایه نشانی چرخشی با دستگاه spin coating ساخت شرکت Backer لایه نشانی شد. لایه های 3Alq و Al به ترتیب با روش لایه نشانی تبخیر گرمایی در خلاء با دستگاه تبخیر گرمایی در خلاء ساخت جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف لایه نشانی شدند. ساختار لایه ها توسط پراش پرتو ایکس (XRD) و ریختار آنها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی اثر میدان (FESEM) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) مطالعه شدند. مشخصه یابی پراش پرتو ایکس نشان داد که لایه های تهیه شده با ضخامت کمتر از nm 100 و با آهنگ لایه نشانی کمتر از nm/s 1 دارای ساختار بس بلوری با قله هایی در راستای صفحه (111) می باشند. تصاویر FESEM ساختار دانه ای نمونه ها را نشان می دهد. افزایش آهنگ لایه نشانی منجر به افزایش خوشه ها در سطح لایه می شود که افزایش اندازه دانه ها را به همراه دارد. تصاویر AFM نشان می دهند که افزایش ضخامت لایه و آهنگ لایه نشانی باعث افزایش زبری سطح لایه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2610989 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!