رابط های آندی و کاتدی پلاسما-مایع در یک تخلیه تابان فشار اتمسفری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله با به کارگیری یک راکتور شیشه ای هافمن به عنوان دستگاه الکترولیز، مکانیسم واکنش های فاز مایع ناشی از اعمال یک تخلیه تابان فشار اتمسفری DC برای گازهای آرگون، اکسیژن و نیتروژن در یک محلول آبی به طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفت و اثرات تابش الکترونی و تابش یون مثبت بر فاز مایع به طور جداگانه برای رابط های آندی و کاتدی پلاسما بررسی شدند. در این تحقیق هدایت الکتریکی (EC)، کل جامدات محلول (TDS)، غلظت کاتیون های هیدروژن ، آنیون های هیدروکسید و گاز اکسیژن آب در الکترولیز معمول و رابط های آندی و کاتدی پلاسما-مایع در بازه های زمانی ∆t=2min در طول مدت زمان کوتاه t=6min محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان می دهند که می توان از رابط های آندی و کاتدی پلاسما به عنوان روش الکترولیز نوین جهت تغییر و کنترل خواص مایعات بهره گرفت. علاوه بر این، پلاسماهای نیتروژن و اکسیژن در مقایسه با پلاسمای آرگون به دلیل وجود گونه های واکنش پذیر حاصل از گازهای تغذیه کننده اکسیژن و نیتروژن علاوه بر گونه های ناشی از گازهای اتمسفر و بخار آب به عنوان عاملی بر افزایش واکنش ها و تغییرات چشمگیرتر خاصیت آب مشاهده شدند. همچنین تخلیه کاتد مایع در تولید گونه های واکنش پذیر و تغییر خواص آب موثرتر از تخلیه آند مایع بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2610991 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!