تعیین همبستگی رفتارهای خودآسیب رسان با عملکرد خانواده و کژتنظیمی هیجان در دختران نوجوان دبیرستانی در سال 1398

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

شواهد اندکی در خصوص ارتباط بین رفتارهای خودآسیب رسان با عملکرد خانواده و کژتنظیمی هیجان وجود دارد؛ لذا این پژوهش با هدف تعیین همبستگی رفتارهای خودآسیب رسان با عملکرد خانواده و کژتنظیمی هیجان در دختران نوجوان دبیرستانی در سال 1398 انجام شد. 

روش

جامعه آماری این پژوهش توصیفی-همبستگی دربرگیرنده کلیه دانش آموزان دختر دوازده الی نوزده ساله خودآسیب رسان شهر تهران در سال تحصیلی 1398 بودند که از این میان تعداد صد و پنجاه نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. اطلاعات به وسیله سیاهه خودگزارشی خودآسیب رسانی کلونسکی و گلن2009، مقیاس عملکرد خانواده تاویتیان و همکاران1987 و مقیاس کژتنظیمی هیجانی گراتز و رومر2004 گردآوری شد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS23 تحلیل شدند. 

نتایج

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عواطف مثبت خانوادگی، ارتباطات خانوادگی و حمایت ها و تشویق خانوادگی با رفتارهای خودآسیب رسان همبستگی منفی و معنی دار، همچنین بین تعارضات خانوادگی و نگرانی های خانوادگی با رفتارهای خودآسیب رسان همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد و نپذیرفتن پاسخهای هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان به هنگام فشار، دشواری در انجام رفتارهای هدفمند به هنگام فشار، فقدان آگاهی، ابهام هیجانی و دشواری کنترل تکانه های تحت فشار با رفتارهای خودآسیب رسان همبستگی مثبت و معنی دار(05/0>P) وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که مولفه های تعارضات خانوادگی، نگرانی های خانوادگی، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان و دشواری کنترل تکانه های تحت فشار حدود بیست و هفت درصد واریانس رفتارهای خودآسیب رسان دختران نوجوان(5/0>P) را تبیین می کند.

بحث و نتیجه گیری

به مراقبان حوزه سلامت و بهداشت روانی پیشنهاد می شود احتمال قابلیت پیش‍بینی خودآسیب رسانی را براساس عملکرد خانواده و کژتنظیم هیجان در میان دانش آموزان دختر نوجوان درنظر بگیرند تا به کنترل و درمان به موقع مشکلات ناشی از بروز رفتارهای خودآسیب رسان بپردازند.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2611604 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!