مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی معنویت محور و درمان هیجان مدار مبتنی بر آسیب دلبستگی، بر افسردگی و رفتار خودآسیبی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

پیمان شکنی شوهر عامل تضعیف بهزیستی و سلامتی برای بسیاری از زنان است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی معنویت محور و درمان هیجان مدار مبتنی بر آسیب دلبستگی بر افسردگی و رفتار خودآسیبی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر انجام شد.

روش

این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با پیگیری دو ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر در شهر بندرعباس در بهار 1400، و گروه نمونه شامل چهل و هشت نفر از این زنان بودند که به صورت هدفمند انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه در هر گروه شانزده نفر گمارده شدند. از سیاهه افسردگی بکBDI-II و پرسشنامه رفتار خودآسیبیSIQ برای جمع آوری داده ها استفاده شد. طرحواره درمانی معنویت محور و درمان هیجان مدار مبتنی بر آسیب دلبستگی به ترتیب برای گروه آزمایش اول و دوم هر یک طی ده جلسه نود دقیقه ای در هر هفته اجرا شد.  داده ها با استفاده از طریق تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر از طریق نرم افزار SPSS22 تحلیل شدند.

نتایج

نتایج نشان داد که تعامل عامل زمان و گروه بر افسردگی معنادار است.(05/0>P) به این معنی که طرحواره درمانی معنویت محور و درمان هیجان مدار مبتنی بر آسیب دلبستگی به طور معناداری افسردگی را در گروه های آزمایش کاهش دادند. همچنین نتایج نشان داد که طرحواره درمانی معنویت محور و درمان هیجان مدار مبتنی بر آسیب دلبستگی بر کاهش رفتار خودآسیبی دارای اثربخشی معناداری نیستند.(05/0<P)

بحث و نتیجه گیری

طرحواره درمانی معنویت محور و درمان هیجان مدار مبتنی بر آسیب دلبستگی، هر دو درمانی موثر جهت کاهش افسردگی در زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر هستند. این دو درمان می توانند برای یاری به زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر مورد استفاده قرار گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2611605 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!