تحلیل معادلات ساختاری در بررسی تاثیر مولفه های حمایت اجتماعی در تبیین نگرش به اهدای عضو (مورد مطالعه: دارندگان کارت اهدای عضو ساکن استان های شمال غرب ایران، 1398)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

اهدای عضو، اهدای زندگی به همنوعان است و حمایت اجتماعی نیز نقش اساسی در فرهنگ سازی آن دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مولفه های حمایت اجتماعی در تبیین نگرش به اهدای عضو انجام گرفته است.

روش

روش پژوهش، تحلیلی از نوع همبستگی است. این مطالعه بر روی سیصد و شصت نفر از افراد دارای کارت اهدای عضو ساکن در استان های شمال غرب کشور زنجان، اردبیل و آذربایجان شرقی و غربی، به روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1398 انتخاب و انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه نگرش به اهدای عضو تیانا و همکاران و مقیاس حمایت اجتماعی قاسمی پور و جهانبخش گنجه استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و بوت استرپ از طریق نرم افزار SPSS Amos22 در سطح معنی داری(05/0>P) تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج

نتایج حاکی از آن است که ارتباط مستقیم مولفه حمایت عاطفی، مولفه حمایت اطلاعاتی و حمایت ابزاری با نگرش نسبت به اهدای عضو معنادار به دست آمد و تاثیر غیرمستقیم مولفه حمایت اطلاعاتی و حمایت ابزاری با میانجیگری مولفه حمایت عاطفی بر نگرش نسبت به اهدای عضو در سطح(05/0>P) معنادار بود.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به یافته های مطالعه به نظر می رسد با فرهنگ سازی حمایت اجتماعی در جامعه، از طریق آموزش های فردی و گروهی توسط برنامه ریزان بهداشت و سلامت، می توان نگرش مثبت افراد را نسبت به اهدای عضو افزایش داد و نیازمندی به پیوند عضو را برطرف نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
18 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2611606 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!