بررسی میزان آگاهی، نوع نگرش و رفتار دانش آموزان دختر تیزهوش شهر کرمان از دوران قاعدگی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

به نظر می رسد که آگاهی از تغییرات دوران قاعدگی می تواند بر نگرش و عملکرد مثبت و منفی در مورد آن تاثیرگذار بوده و موجب سلامت جسمی و روانی دختران شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دختران تیزهوش شهر کرمان از دوران قاعدگی انجام شد. 

روش

جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموزان دختر سال دهم تیزهوش شهر کرمان به تعداد دویست و چهل و یک نفر بود که تعداد صد و پنجاه و نه نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. سپس اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های استاندارد نگرش نسبت به قاعدگی محمدی ریزی و همکاران1391 و آگاهی و عملکرد دانش آموزان در مورد بهداشت دوران قاعدگی محمدعلیزاده چرندایی و همکاران1393 جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون توکی استفاده شد.

نتایج

یافته ها نشان داد که آگاهی، عملکرد و نگرش دانش آموزان به قاعدگی در حد متوسط بود. نتایج(05/0<P) بیانگر این بود که بین آگاهی از دوران قاعدگی و عملکرد آن ها در این دوران رابطه وجود نداشت. اما بین نگرش مثبت به این دوران و عملکرد قاعدگی در دو بعد سلامت جسمانی و عاطفی رابطه معناداری(05/0>P) مشاهده شد. همچنین بین آگاهی و نگرش منفی به قاعدگی با شغل پدر و عملکرد دوران قاعدگی با تحصیلات مادر رابطه معناداری(05/0>P) مشاهده شد.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به رابطه متغیرها توصیه می شود، برای افزایش آگاهی دانش آموزان و بهبود نگرش و عملکردشان اطلاعات بیشتری در مورد دوران قاعدگی در برنامه های درسی و کتاب های درسی مدرسه گنجانده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
36 تا 45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2611607 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!