شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه های اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بازاریابی رسانه های اجتماعی شامل تلاشی است که رسانه های اجتماعی به منظور متقاعد کردن مصرف کنندگان برای استفاده از محصولات و یا خدمات ارزشمند از آن بهره می گیرند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه های اجتماعی بود. روش تحقیق همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 200 نفر از اعضای هییت علمی دانشگاه های کشور (51 نفر)، مدیران ورزشی (34 نفر)، کارشناسان (74 نفر)، اعضای هییت رییسه  فدراسیون های ورزشی و افراد خبره (9 نفر) و افراد آگاه به امور و بحث های بازاریابی ورزشی(32 نفر) بود. روش نمونه گیری به شیوه غیر تصادفی و در دسترس هدفمند یود. پژوهشگر ضمن بررسی کتب بازاریابی ورزشی  و مقالات علمی در زمینه صنعت ورزش و بازاریابی ورزشی و رسانه های اجتماعی، اقدام به تهیه پرسشنامه ای محقق ساخته نمود. عوامل پرسشنامه از مقاله علاء اله، نریپندرا و همکاران (2017) استخراج و روایی آن توسط ده تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید. پایایی پرسشنامه هم از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. روش آماری مورد استفاده تحقیق، مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عامل تاییدی(CFA) بود.
نتایج پژوهش نشان داد که عوامل تبلیغات (546/10T=)، برند (372/ 10T=)، بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (523/9T=)، مدیریت ارتباط با مشتری (313 /9T=) و رفتار مشتری و پیش بینی(678/9T=)  بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارند. سازمان ها و فدراسیون های ورزشی باید برای توسعه قابلیت بازاریابی شان به بحث خودکفایی اقتصادی و درآمدزایی بیشتر از طریق فناوری های نوین توجه نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
431 تا 448
لینک کوتاه:
magiran.com/p2611708 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!