نقش مکانیسم های حاکمیت فناوری اطلاعات و نوآوری استراتژیک در چابکی سازمانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه توسعه سریع فناوری و جهانی شدن از ویژگی های محیطی پیش روی سازمان های کنونی هستند. از این رو، برای موفقیت در این محیط می توان از طریق استفاده مناسب از فناوری اطلاعات به مزیت رقابتی چابکی دست یافت. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن نقش نوآوری استراتژیک است.

روش شناسی: 

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که در آن از راهبرد توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های کوچک و متوسط شهر کرمان تشکیل بودند که به علت محدود بودن جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای در دسترس و  فرمول کوکران تعداد 207 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس24 و لیزرل8.8 و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند.

یافته ها

تحلیل داده های پژوهش نشان داد که کفایت منابع فناوری اطلاعات بر مکانیسم های حاکمیت فناوری اطلاعات تاثیر مثبت معناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که مکانیسم های حاکمیت فناوری اطلاعات بر نوآوری استراتژیک و چابکی سازمانی تاثیر مثبت معناداری دارد. از طرفی، نوآوری استراتژیک نیز بر چابکی سازمانی تاثیر دارد. همچنین، فناوری اطلاعات از طریق مکانیسم های فناوری اطلاعات و نوآوری استراتژیک به افزایش چابکی سازمان منجر می‎شود.

نتیجه گیری

بر طبق نتایج به دست آمده، بهبود مکانیسم های فناوری اطلاعات و نوآوری می تواند در جهت افزایش ظرفیت نوآوری استراتژیک به سازمان کمک نماید تا به بالاترین سطح چابکی نایل گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2612314 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!