ارائه سیاست های بهره برداری از روش های اکتساب فناوری در صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل توانمندی - امکان پذیری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

برای اکتساب فناوری، روش های متعددی وجود داشته که هر کدام مزایا و معایب ویژه به خود را دارد؛ پس روش های اکتساب قابل اجرا باید شناسایی شوند. هدف از این مطالعه، تبیین سیاست های بهره برداری از روش های مختلف اکتساب فناوری توسط صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه شناسایی مهمترین روش های اکتساب قابل اجرا است.

روش شناسی: 

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش توصیفی و از نظر رویکرد، آمیخته کیفی - کمی است. در این پژوهش از روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان برای گردآوری داده ها استفاده شد. ابتدا کلیه روش های ممکن برای اکتساب فناوری از طریق مرور ادبیات شناسایی و سپس با استفاده از نظرات 25 نفر از خبرگان حوزه مدیریت دفاعی، غربال و نهایی شدند. در ادامه بر اساس روش طبقاتی تصادفی، 96 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد. با استفاده از روش شناسی مورد استفاده در ماتریس اهمیت - عملکرد، نظرات خبرگان تلفیق شد. سپس قابلیت اجرایی هر روش احصاء و نتایج در ماتریس توانمندی - امکان پذیری منعکس شدند.

یافته ها

بر اساس جایابی روش های اکتساب در ماتریس توانمندی- امکان پذیری، روش های کلیدی اکتساب فناوری با قابلیت اجرایی بالا در صنایع دفاعی کشور به ترتیب شامل: تحقیق و توسعه داخلی، آموزش و تحصیل، جذب کارکنان کلیدی، مهندسی معکوس، تحقیق و توسعه مشترک، خرید، قرارداد تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری مشترک، پیمانکاری، ادغام، تملک شرکت، لیسانس و تملک سهام می شود. برای سایر روش ها نیز سه سیاست بهبود توانمندی، ذخیره راهبردی و صرف نظر پیشنهاد شد.

نتیجه گیری

هم ماتریس تحلیلی ارایه شده و هم سیاست های تبیین شده برای بهره برداری از هر روش اکتساب می تواند جهت برنامه ریزی ارتقاء قابلیت های اکتساب و انتقال فناوری در صنایع دفاعی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
117 تا 142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2612317 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!