ارزش گذاری وضع مالیات سبز در راستای حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی: زباله های شهری شهر اردکان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مهاجرت دسته جمعی سریع به شهرها و رشد اقتصادی مشکلات مختلفی را برای پایداری ایجاد کرده است. افزایش روزافزون زباله های شهری که باعث آلودگی محیط زیست و تصرف اراضی می شود، ازجمله دغدغه های شهرداری ها بوده و جمع آوری مجزا به عنوان روشی مناسب برای دفع آنها شناخته می شود. زباله های شهری همواره به عنوان یک آلاینده، محیط پیرامون انسان ها را آلوده کرده و از زیبایی شهرها می کاهند. شهر اردکان نیز همانند بسیاری از شهرهای صنعتی ایران به دلیل رشد سریع شهرنشینی دچار مسایل بسیاری در حوزه مدیریت زباله های شهری است. ازاین رو مطالعه حاضر به تعیین ارزش اقتصادی وضع مالیات سبز شهر اردکان و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد جهت تفکیک و دفع صحیح زباله با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و تکنیک دوگانه دوبعدی پرداخته است. داده های موردنیاز از طریق توزیع 608 پرسشنامه در سطح شهر اردکان در سال 1398 به دست آمد. نتایج حاصل از برآورد مدل لوجیت نشان می دهد که متغیرهای سن و جنسیت تاثیر منفی و متغیرهای تعداد افراد خانوار و تحصیلات تاثیر مثبت و معنی داری بر پذیرش مبلغ پیشنهادی دارند. میزان تمایل به پرداخت ماهیانه افراد نیز معادل 23450 ریال (0/55 دلار) به دست آمد، از آنجا که این مبلغ در برابر خدمت رسانی به فرد می باشد، به عنوان مالیات سبز برای تفکیک و دفع صحیح زباله برای هر فرد قابل پرداخت است. همچنین ارزش کل وضع مالیات سبز معادل 21181 میلیون ریال (504315/7 دلار) در سال می باشد. درآمدهای حاصل از تمایل به پرداخت افراد برای دفع صحیح زباله را می توان در خصوص هزینه های نصب سطل برای تفکیک زباله و درنهایت دفع یا بازیافت زباله ها استفاده کرد و باعث ایجاد اشتغال در این بخش شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2612318 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!