پهنه بندی و تعیین بهترین شاخص خشکسالی (مطالعه موردی: استان لرستان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

خشکسالی یک پدیده آب و هوایی است که احتمال وقوع این پدیده در همه نقاط کره زمین و با هر شرایط اقلیمی وجود دارد. بر این اساس سیستم های پایش در تدوین طرح های مقابله با خشکسالی و مدیریت آن از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در این تحقیق به منظور بررسی خشکسالی در استان لرستان از داده های بارندگی سالانه ایستگاه های کمندان، آب باریک، دره تخت، سازمان بروجرد، کاظم آباد، تیررود، ازنا، گلرود، سبزه آب، رحیم آباد، سرخاب در طی یک دوره آماره 49 ساله (1397-1348) استفاده گردید. وضعیت خشکسالی بر اساس داده های مذکور با استفاده شاخص های بارش استاندارد شده (SPI)، Z چینی (CZI) و با استفاده از نرم افزار DIP داده ها وارد نرم افزار ArcGIS شدند. سپس با استفاده از روش کریجینگ، پهنه بندی خشکسالی برای دوره مطالعه ی 30 ساله انتهایی (1397-1367) صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که پهنه بندی خشکسالی در هیچ یک از شاخص ها از روند منظمی در طی دوره ی مورد مطالعه تبعیت نمی کند. نتایج پهنه بندی شاخص های بارش استاندارد شده و Z چینی نشان داد که خشکسالی شدید در سال های 70، 78 و 87 برای شاخص بارش استاندارد شده و سال های 70، 78، 87 و 91 برای شاخص Z چینی اتفاق افتاده است و ترسالی شدید برای هر دو شاخص در سال های 72 و 74 در کل استان گسترش داشته است. نتایج هر دو شاخص نشان دهنده ی این است که حداکثر خشکسالی شدید در مورد شاخص بارش استاندارد شده مربوط به ایستگاه آب باریک در سال های (1378-1377) و (1349-1348)، و ایستگاه ازنا در سال های (1387-1386 و 1391-1390)، و شاخص Z چینی مربوط به ایستگاه آب باریک در سال های (1349-1348 و 1378-1377)، و دو مورد مربوط به ایستگاه رحیم آباد در سال های (1364-1362) می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2612319 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!