دراسه معرفیه لاستعاره «الحزن الم» فی اللغتین الفارسیه والعربیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یتم الفهم والتعبیر عن جزء من البنیه المفاهیمیه للحزن بالالم. العلاقه بین الالم وبعض الحزن وثیقه لدرجه ان الارتباط الفسیولوجی بینهما یمکن التنبو بها؛ مع ذلک فإن للالم نظره ظاهریه (Phenomenology) تجاه الحزن توفر فهمه کتجربه مجرده من خلال تجربه الالم التی هی اکثر جسدیه. فی استعاره "الحزن الم" یوصف الحزن من حیث المواصفات الحسیه للالم فیعبر الالم وهو إحساس جسدی مزعج عما یشعر به الشخص عند الشعور بالحزن وهو حاله عقلیه غیر مرغوب فیها؛ والحزن إنذار ونداء من النفسیه المنزعجه کماان الالم إنذار من الجسد المصابه؛ ویتم تقویم الالم بطبیعه الحال کتجربه سلبیه وبالتالی الحزن ایضا یعتبر سلبیا علی عکس نقیضهما وهما الصحه الجسدیه والنفسیه. یهدف هذا المقال دراسه مفهوم الحزن المصور والمعبر عنه بالالم بمجالاته المصدر فی الفارسیه والعربیه، حتی یتم الکشف عن طریقه تفکیر المتحدثین باللغات المذکوره فی هذا المجال، وکذلک طریقه الإدراک والتشابه والاختلاف بینهما. نهج البحث منهجا وصفیا تحلیلیا وتم التحلیل علی طریقه اللسانیات المعرفیه والاستعاره المفاهیمیه. یظهر دراسه البیانات تشابهات معرفیه واسعه بین المتحدثین باللغه الفارسیه والعربیه فیبدو ان المتحدثین بهاتین اللغتین عند الحزن یصورون انفسهم متاثرین بحالات مختلفه من الالم فیرون جسدهم فی حاله یتعرض للدغات الحیوانات او اشواک النباتات او حده الاشیاء الجارحه او الحراره والحرق او الالم الناجم عن الضغط المرتفع، إلخ. تجدر الإشاره إلی ان مجالات المصدر المتعلقه بالادوات والحیوانات فی العربیه تظهر تنوعا اکبر والسبب فی ذلک یکمن فی الخصایص البیییه والجغرافیه للعرب.
زبان:
عربی
صفحات:
99 تا 130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2612589 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!