شیمی کانی و دماسنجی کلریت های دایک های تاخیری کانسار مس-مولیبدن پورفیری سونگون، شمال غرب ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کانی های گروه کلریت دارای گستره وسیعی از ترکیب شیمیایی هستند که نشان دهنده شرایط فیزیکوشیمیایی تبلور آنهاست. در این پژوهش، از روش زمین دماسنجی کانی کلریت برای تعیین دمای دگرسانی دایک های تاخیری کانسارمس-مولیبدن پورفیری سونگون واقع در شمال غرب ایران استفاده شده است. براساس داده های ریزپردازشی، تغییرات ترکیبی کلریت بازتاب دهنده تفاوت شگرف در مقدار عناصر سیلیسیم، آلومینیوم، آهن و منیزیم در این دایک هاست. ترکیب شیمیایی کلریت های دایک های کوارتز دیوریت پورفیری (DK1a, DK1b)، دیوریت پورفیری (DK3) و ریزدیوریتی (MDI) در گستره ی پیکنوکلریت از نوع کلینوکلر و دایک های کوارتز دیوریت پورفیری (DK1c) در گستره پنین ازنوع شاموزیت قرار دارند. کلریت های دایک های کوارتز دیوریت پورفیری (DK1a, DK1b, DK1c) و دیوریت پورفیری (DK3) غنی شدگی از Mg-کلریت و دایک ریزدیوریتی (MDI) غنی شدگی از Fe-کلریت داشته و در رده کلریت های سه هشت وجهی قرار دارند. میانگین دمای تشکیل کلریت های دایک های کوارتز دیوریت پورفیری DK1a, DK1b, DK1c، و دیوریت پورفیری (DK3) و ریزدیوریتی (MDI) به ترتیب 287،133،237،221 و 174 درجه سانتی گراد است. این دما اشاره به اثر سیال های گرمابی در تشکیل کلریت دارد و نشان می دهد که کلریت های منطقه مورد بررسی را می توان با عملکرد اثر سیال های داغ شکل گرفته از ماگما در ارتباط دانست. روابط میان مقدار SiO2 و دمای تبلور در دایک های تاخیری سونگون همبستگی معکوس و شدیدی نشان می دهند، به طوری که کلریت های با دمای بالا در این دایک ها مقدار Si کمتری نسبت به کلریت های متبلور شده در دماهای پایین دارند. از این رو، مقدار سیلیس کلریت این دایک ها می تواند شاخصی از دمای تبلور آن ها باشد. کلریت ها دارای تغییرات ترکیبی و جانشینی های اتمی مشخصی هستند که بازتابی از دمای تبلور آن هاست.

زبان:
فارسی
صفحات:
375 تا 392
لینک کوتاه:
magiran.com/p2612910 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!