تبیین ‏عوامل ‏موثر ‏بر ‏الگوی ‏یادگیری ‏سازمانی ‏در ‏نظارت ‏بر ‏تجارت ‏خارجی با ‏رویکرد ‏توسعه ‏اقتصادی ‏- ‏اجتماعی (مطالعه ‏موردی: ‏سازمان ‏گمرک)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گمرک ‏به ‏عنوان ‏یکی ‏از ‏مهمترین ‏سازمان‏ها ‏در ‏چرخه ‏تامین ‏و ‏توزیع ‏کالا ‏مسولیت ‏کنترل ‏و ‏نظارت ‏بر ‏ورود ‏و ‏خروج ‏کالا ‏را ‏بر ‏عهده ‏دارد. ‏با ‏حجم ‏روزافزون ‏تجارت، ‏ضرورت ‏انجام ‏کنترل‏ها‏‏‏‏ ‏با ‏حداکثر ‏دقت ‏و ‏سرعت، ‏در ‏عین ‏تسهیل‏ گری ‏و ‏بارویکرد ‏توسعه ‏اقتصادی ‏- ‏اجتماعی، ‏اجتناب ‏ناپذیر ‏است. ‏هدف ‏پژوهش ‏شناسایی ‏و ‏تبیین ‏عوامل ‏موثر ‏بر ‏الگوی ‏یادگیری ‏سازمانی ‏در ‏نظارت ‏بر ‏تجارت ‏خارجی ‏در ‏سازمان ‏گمرک ‏با ‏بهبود ‏توام ‏شاخص‏ های ‏تسهیلات ‏و ‏امنیت ‏است. ‏پژوهش ‏از ‏نوع ‏کیفی ‏بوده ‏و ‏برای ‏تحلیل ‏داده ‏ها ‏از ‏روش ‏گراندد ‏تیوری ‏استفاده ‏شده ‏است. ‏ابزار ‏جمع ‏آوری ‏داده ‏ها، ‏مصاحبه ‏‏های ‏عمیق ‏بودند ‏که ‏با ‏روش ‏نمونه ‏گیری ‏گلوله ‏برفی ‏با ‏14نفر ‏ازخبرگان ‏گمرک ‏و ‏سایر ‏سازمان‏های ‏مرتبط ‏در ‏تجارت، ‏انجام ‏شد. ‏داده های ‏حاصل ‏از ‏مصاحبه ‏ها ‏از ‏طریق ‏کدگذاری ‏باز، ‏محوری ‏و ‏انتخابی ‏تجزیه ‏و ‏تحلیل ‏شدند. ‏در ‏نهایت ‏الگوی ‏پارادایمی ‏یادگیری ‏سازمانی ‏در ‏نظارت ‏بر ‏تجارت ‏خارجی ‏متشکل ‏از ‏شرایط ‏علی، ‏شرایط ‏زمینه‏ ای، ‏عوامل ‏مداخله‏ گر، ‏پدیده ‏محوری، ‏راهبردها ‏و ‏پیامدها ‏ترسیم ‏گردید. ‏پدیده ‏اصلی ‏الگوی ‏طراحی ‏شده، ‏فرآیندیادگیری ‏سازمانی ‏در ‏سازمان ‏گمرک ‏است. ‏یافته‏ های ‏پژوهش ‏نشان ‏داد، ‏عوامل ‏علی ‏شامل، ‏یکپارچگی ‏اطلاعات ‏تجارت ‏خارجی، ‏همکاری‏های ‏ملی ‏و ‏فراملی، ‏آموزش ‏و ‏توانمندسازی ‏کارکنان ‏و ‏فرهنگ‏ سازی ‏هستند. ‏عوامل ‏مداخله ‏گر ‏شامل، ‏شرایط ‏سیاسی، ‏یکپارچگی ‏قوانین ‏و ‏مقررات، ‏عوامل ‏محیطی ‏و ‏یگپارچگی ‏مدیریتی ‏است. ‏عوامل ‏زمینه ‏ای ‏شامل، ‏پنجره ‏واحد ‏تجارت ‏و ‏مدیریت ‏ریسک ‏و ‏راهبردها ‏مشتمل ‏بر ‏نظارت ‏اطلاعات ‏محور، ‏مهندسی ‏مجدد ‏فرآیندها ‏و ‏هوشمندسازی ‏می‏‏‏‏باشند. ‏پیامدهای ‏سیستم ‏یادگیری ‏سازمانی، ‏شامل ‏دستاوردهای ‏اقتصادی، ‏اجتماعی ‏و ‏آموزشی ‏است ‏که ‏در ‏راستای ‏توسعه ‏اقتصادی- ‏اجتماعی ‏است.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2613319 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!