مدل رهبری اخلاقی با تاکید بر مسئولیت اجتماعی در توسعه نیروی انتظامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در عصر حاضر سازمان ها از مهم ترین نهادهای اجتماعی محسوب می شوند و در قبال جامعه مسیول هستند و ارتقاء رهبری اخلاقی آن ها در گرو شناسایی عوامل موثر بر ارتقای مسیولیت پذیری اجتماعی کارکنان است. با این رویکرد هدف پژوهش ارایه مدل رهبری اخلاقی با تاکید بر مسیولیت اجتماعی در توسعه سازمانی پلیس می باشد تا بتواند گامی در راستای توسعه سازمانی این سیستم اجتماعی اثرگذار در جامعه بردارد. پژوهش حاضر از نظر روش، آمیخته (کمی و کیفی) می باشد. حجم جامعه ی آماری مورد مطالعه، 5000 نفر از مدیران عالی و میانی بخش فتا، پلیس راهور و پلیس بین الملل نیروی انتظامی و حجم نمونه پژوهش نیز طبق جدول مورگان 357 نفر از مدیران عالی و مدیران میانی نیروی انتظامی هستند که پس از استخراج پرسشنامه توسط 7 تن از خبرگان در سه دوره با استفاده از روش دلفی توسط حجم نمونه پاسخ داده شده است. با استفاده از داده های کیفی حاصل از مطالعات اکتشافی، مولفه های رهبری اخلاقی و مولفه های توسعه سازمانی و مسیولیت اجتماعی شناسایی و از طریق زمینه یابی عوامل مورد ارزیابی و با تشکیل ماتریس داده های به دست آمده، مدل رهبری اخلاقی به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های بهترین- بدترین و کوپراس استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، در میان ابعاد مسیولیت اجتماعی، بعد زیست محیطی بالاترین رتبه را در بین متغیرها داشت. در میان متغیرهای رهبری اخلاقی نیز بعد صفات مشخصه، بالاترین رتبه را داشت و ابعاد آگاهی اخلاقی، توانمندسازی زیردستان و مردم مداری- جامعه مداری به ترتیب رتبه های بعدی را دارا بودند. با استفاده از این مدل، سازمان می تواند با اندازه گیری و اولویت بندی متغیرها، جایگاه رهبری اخلاقی خود را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر با تاکید بر ابعاد مسیولیت اجتماعی بر رهبری اخلاقی در سازمان تاکید دارد تا منجر به توسعه سازمانی گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
141 تا 164
لینک کوتاه:
magiran.com/p2613693 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!