سنتز سبز و تعیین ویژگی نانوذرات سولفید نقره توسط باکتریGMS10 Bacillus safensis جدا شده از خاک آلوده معدن طلا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی باکتری های مقاوم به نقره و بررسی پتانسیل آنها در سنتز نانوسولفید نقره انجام شد.

روش ها

بررسی اولیه بیوسنتز نانوذرات سولفید نقره از طریق مشاهدات چشمی و بررسی طیف های جذبی اسپکتروفتومتری مریی ماورای بنفش انجام شد. آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به پرتوایکس پاشنده با هدف بررسی اندازه، شکل نانوذره و آنالیز عنصری انجام شد. به منظور تعیین گروه های عاملی دخیل در احیای زیستی سولفات نقره به نانوسولفید نقره از طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز استفاده شد.

نتایج و بحث: 

براساس نتایج، سویه ی باکتریGMS10 Bacillus safensis با بالاترین مقاومت نسبت به سولفات نقره (5 میلی مولار)، قادر به سنتز نانوذرات سولفید نقره کروی شکل با متوسط اندازه ی 2/22 نانومتر در غلظت 1 میلی مولار سولفات نقره تحت شرایط بهینه 15 گرم در لیتر زیست توده و 36 ساعت گرماگذاری بود. این مطالعه نخستین گزارش از سنتز سبز نانوذرات سولفید نقره در باکتری B. safensis است.

زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2614352 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!