واکاوی روابط ساختاری میان ادراک دانشجویان از برنامه درسی با رویکرد آن ها به یادگیری و مطالعه دروس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ادراک دانشجویان دوره کارشناسی از برنامه درسی و رویکرد آنها به یادگیری و مطالعه دروس بود. جامعه آماری شامل دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 99-1398 بود. نمونه آماری شامل 365 نفر از دانشجویان بود که با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از دو پرسشنامه «رویکردها و مهارت های مطالعه دانشجویان (نسخه کوتاه)» و «پرسشنامه تجربه دوره» استفاده گردید. برای بررسی روایی ابزارها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و نتایج نشان داد که دو ابزار، دارای روایی سازه مناسب بودند. پایایی هر یک از ابزارها نیز به ترتیب 85/0 و 83/0 برآورد گردید. برای بررسی روابط ساختاری میان مولفه های دو پرسشنامه، از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ادراک از اهداف و استانداردهای روشن با رویکرد سطحی به یادگیری رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. همچنین، بین ادراک از اهداف و استانداردهای روشن با رویکرد راهبردی به یادگیری، رابطه مثبت و معنادار برقرار بود. علاوه بر این، رابطه بین ادراک از حجم کارمناسب با رویکرد سطحی به یادگیری مثبت ومعنادار بود و بین رویکرد عمیق و رویکرد راهبردی به یادگیری نیز رابطه مثبت و معناداری دیده شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2614677 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!