اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر پایه چهارم دوره ابتدایی شهر کرمانشاه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر ، تعیین تاثیر آموزش مهارت حل مساله بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر پایه چهارم دوره ابتدایی شهر کرمانشاه بود. این پژوهش در قالب یک پژوهش نیمه آزمایشی با گروه گواه و در چهارچوب یک طرح پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه اجرا شد. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه چهارم دوره ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1402- 1401 را تشکیل دادند .وحجم نمونه 30 دانش آموز دختر پایه چهارم دوره ابتدایی شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه ، گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های پیشرفت تحصیلی فام و تیلور (1994) و اضطراب امتحان فریدمن (1997) استفاده گردید ومداخله آموزش مهارت حل مساله به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای در گروه آزمایش انجام گردید. داده های پژوهش با استفاده آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری(مآنکوا) و یک متغیری (آنکوا)و مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که آموزش مهارت حل مساله در سطح (01/0> P، 822/1219F=) حداقل در یکی از متغیرات پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان و همچنین نتایج تحلیل کواریانس یک متغیری نشان داد آموزش مهارت حل مساله در سطح (01/0> P ، 201/1113F=) پیشرفت تحصیلی و در سطح (01/0> P ، 551/303F=) اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر پایه چهارم دوره ابتدایی شهر کرمانشاه در مرحله پس آزمون اثرمعناداری داشته است. بنابراین با عنایت به معنی دارشدن فرضیه های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که در این پژوهش، آموزش مهارت حل مساله توانسته است موجب افزایش پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر پایه چهارم دوره ابتدایی شهر کرمانشاه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2614775 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!