میزبان های طبیعی جدید و تحلیل تبارزائی پنج جدایه ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی و ستلایت های همراه در استان کرمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV) یکی از مهم ترین ویروس های آلوده کننده گوجه فرنگی و تعدادی دیگر از گیاهان زراعی، سبزیجات و گیاهان وحشی در نقاط مختلف جهان است. در این مطالعه، نمونه های گیاهی بادرشبوی (Dracocephalum moldavica L.)، باقلا، سویا، ریحان و فرفیون (Euphorbia sp. L.) دارای علایم زردی عمومی پیچیدگی و فنجانی شدن برگ، ریزبرگی، بدشکلی و کوتولگی از مزارع شهرستان جیرفت در استان کرمان در سال های 98-1397 جمع آوری شد وآلودگی تعدادی از آن ها به TYLCV و ستلایت های همراه (بتاستلایت پیچیدگی برگ گوجه فرنگی Tomato leaf curl betasatellite, ToLCB) و آلفاستلایت بدون علایم پنبه داروینی Gossypium darwinii symptomless alphasatellite, GDarSLA) اثبات گردید. ترادف ژنوم کامل پنج جدایه TYLCV از میزبان های فوق دارای 99-90 و 97-88 درصد یکسانی به ترتیب با یکدیگر و با سایر جدایه های انتخابی این ویروس از ژن بانک بودند. علاوه بر این، طول کامل مولکول ToLCB که در چهار میزبان بادرشبوی، باقلا، سویا و ریحان شناسایی شدند دارای 99-96 درصد یکسانی با یکدیگر و 95-94 درصد با جدایه های انتخابی همین بتاستلایت در ژن بانک بودند. ترادف ژنوم کامل مولکول GDarSLA که تنها در گیاه سویا شناسایی گردید دارای 98-93 درصد یکسانی با ژنوم دو جدایه از همین آلفاستلایت بود که قبلا از ایران گزارش شده اند. پنج گیاه فوق به عنوان میزبان های جدید TYLCV، ToLCB و/یا GDarSLA در ایران و دو گیاه بادرشبوی و باقلا به عنوان میزبان های جدید این ویروس در دنیا معرفی می گردند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که TYLCV و بتاستلایت همراه آن دارای گسترش وسیعی در مزارع جیرفت می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
60 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2616288 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!