مهار زیستی بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی با استفاده از اندوفیت های قارچی بازیدیومیکوتا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بیماری پژمردگی فوزاریومی یکی از مهمترین بیماری های گوجه فرنگی است که بطور جدی کشت و توسعه این محصول را در سراسر جهان تهدید می کند. در این مطالعه توان مهار زیستی چهار جدایه اندوفیت قارچی بازیدیومیکوتا جداسازی شده از گندم و یولاف وحشی شامل Rhizoctonia endophytica M32، R. zeae M9، Fomes inzengae M40 و Coprinopsis urticicola M2، علیه بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. در شرایط آزمایشگاه ابتدا هویت و نژاد بیمارگر با استفاده از استنباط تبار شناختی و آغازگرهای اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه با استفاده از آزمون های آزمایشگاهی و گلخانه ای شامل کشت متقابل، تولید متابولیت فرار، کشت داخل گلدان و آزمون های تقسیم و برش ریشه، توانایی آنتاگونیستی جدایه های اندوفیت در بازدارندگی از رشد بیمارگر و امکان القای مقاومت در گیاه مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از شواهد مولکولی هویت و نژاد بیمارگر به صورت Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici نژاد 3 تعیین گردید. آزمون های آزمایشگاهی در مقایسه با شاهد نشان داد که در آزمون کشت متقابل تمامی جدایه ها در روزهای پنجم و هفتم بعد از کشت سبب کاهش معنی دار قطر پرگنه قارچ بیمارگر شدند. در آزمون متابولیت فرار نیز تمامی جدایه ها، بجز جدایه R. zeae M9 در روزهای سوم و پنجم، بطور معنی داری کاهش رشد میسلیومی بیمارگر را موجب شدند. بررسی های انجام شده در شرایط گلخانه نیز نشان داد که تنها جدایه C. urticicola M2 به طور معنی داری در مقایسه با تیمار شاهد و سایر اندوفیت ها سبب کاهش شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی و افزایش فاکتورهای رشدی گیاه گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 127
لینک کوتاه:
magiran.com/p2616291 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!