بررسی مقاومت برخی لاین های گندم سیمیت نسبت به بیماری لکه خرمایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بیماری لکه خرمایی ناشی از قارچ بیماریزای Pyrenophora tritici-repentis یک بیماری مخرب در مناطق تولید گندم در دنیا است. این بیماری در استان های گلستان، مازندران و مناطق شمالی استان اردبیل از شیوع و گستردگی بالایی برخوردار است. به دلیل عدم وجود ارقام مقاوم مناسب در کشور خسارت بیماری بالاست. در این تحقیق ارزیابی مقاومت 50 لاین گندم متعلق به خزانه 9HLBSN مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم سیمیت نسبت به نژاد یک عامل بیماری لکه خرمایی مورد بررسی قرار گرفت. با وادار کردن جدایه های قارچی به تولید کنیدیوم های فراوان، استقرار آلودگی روی گیاهچه های گندم از طریق مایه زنی سوسپانسیون کنیدیوم های قارچ انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که لاین های شماره 1، 17، 18، 22، 25، 29، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 44، 45 و 47 واکنش حساسیت و سایر لاین ها که معادل 70% لاین های مورد بررسی بود، واکنش مقاومت نشان دادند.  ضمنا میانگین شاخص بیماری در لاین های مختلف محاسبه و مقایسه گردید. از نظر میانگین شاخص بیماری روی لاین های مورد ارزیابی، 13 گروه به دست آمد که به ترتیب دارای 8، 8، 8، 4، 3، 5، 12، 23، 24، 28، 28، 26 و 22 عضو بودند. با توجه به حساسیت اغلب ارقام تجاری کشور به این بیماری، لاین های مقاوم به دست آمده در این تحقیق منابع مقاومت خوبی برای استفاده در برنامه های به نژادی گندم هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2616303 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!