بررسی سیستماتیک پژوهش‏ های حوزه مدل سازی تخلیه از ساختمان در هنگام حریق و تبیین چارچوب معماری ایمن از منظر تخلیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

طراحی مسیرهای خروج برای تخلیه اضطراری به هنگام رخداد حریق یکی از موضوع های عملکردی طراحی معماری است. امروزه می توان عملکرد ساختمان در خروج ایمن افراد به هنگام شرایط اضطراری حریق را با ابزار «مدل سازی تخلیه» سنجید. پژوهش حاضر با هدف بررسی سیستماتیک پژوهش ‏های انجام شده در حوزه مدل سازی تخلیه از ساختمان در هنگام حریق انجام گرفته است. با جستجوی ادبیات تخصصی، پایگاه داده‏ ای متشکل از 152 مقاله ساخته شدند و داده ‏های حاصل از آن برای پاسخ به سه پرسش اصلی بررسی گردیدند. در پرسش اول «جایگاه طراحی معماری در کل پژوهش‏ های حوزه مدل سازی تخلیه حریق» مورد سوال قرار گرفت. مسایل طراحی معماری یک دسته در انواع پنج‏گانه پژوهش‏ های مدل سازی تخلیه هستند و در نمونه ‏های مدل سازی شده نیز تنوعی از مقیاس‏های مختلف در فرایند طراحی ملاحظه می شود. همچنین کیفیتی تحت عنوان «معماری ایمن» تعریف شد و شاخص‏ های مربوطه پنج رویکرد زمان محور، پیکره ‏بندی محور، ظرفیت محور، ازدحام محور و ریسک محور طبقه‏ بندی شدند. پرسش دوم در مورد «عناصر معماری واجد اهمیت در مسایل مدل سازی تخلیه» بود. با بررسی متغیرها در پژوهش ‏های مختلف و رابطه میان آنها دریافت شد که عناصر متعددی از معماری متغیر مستقل در مسایل مدل سازی تخلیه قلمداد می شوند و ویژگی‏ های طراحی آنها با ‏عنوان سنجه‏ هایی برای تبیین متغیرهای وابسته‏ دیگر لحاظ شده‏اند. در پرسش سوم در خصوص «رابطه عناصر معماری با دیگر پارامترهای مدل سازی تخلیه» بود. در مواردی که هدف از مدل سازی ارزیابی یک طرح است؛ نتایج می تواند منجر به اعمال تغییرات زیادی در طرح شود. مدل های تخلیه می توانند از حیث ویژگی‏ های متعددی همچون مقیاس، رویکرد مدل برای نمایش انسان و فضا، و الگوریتم‏ های مسیریابی متنوع و متفاوت باشند. روش‏ های مدل سازی با پیشرفت طراحی رابطه‏ ای متناظر دارند. در مراحل اولیه، فرایند معماری مدل سازی در مقیاس کلان‏ می تواند منجر به رد یا پذیرش یک گزینه طراحی شود، یا همخوانی یا ناهمخوانی طرح را با حدود عملکردی الزامی نشان دهد. در طرح‏ های توسعه یافته‏ تر، مدل سازی در مقیاس خرد به‏ مثابه ابزاری برای تصمیم ‏گیری نهایی در مورد ابعاد، جزییات پیکره‏ بندی‏ ها، و جانمایی ستون‏ها و مبلمان فضا کارکرد دارد. همچنین تلفیق رویکردهای پنج‏ گانه معماری ایمن امکان تدوین چارچوب‏ های عملیاتی برای ارزیابی عملکرد ایمنی تخلیه طرح معماری را فراهم می ‏آورد.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2616538 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!