نقش فضاهای عمومی درون محله ای در ارتقای مشارکت اجتماعی مطالعه موردی: محله کوی نصر تهران

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فضاهای عمومی در ارتقای مشارکت اجتماعی شهروندان در توسعه محله ای شهرها می توانند نقش تعیین کننده داشته باشند. در این زمینه عوامل و معیارهای مختلفی، نظیر تعاملات اجتماعی، سلامت محیط، هویت و حس تعلق، امنیت و ایمنی، اعتماد عمومی، رفاه و توسعه اقتصاد محلی، دسترسی مناسب، تنوع خدمات شهری، و کیفیت زندگی، هریک در جای خود موثر هستند. در این فرایند، شناخت و سنجش میزان ظرفیت، منابع، پیش ران ها، و محدودیت ها در محله ها با سوال اصلی پژوهش های مرتبط می شوند و ضروری است تحلیل و ارزیابی شوند. با تحلیل معیارها و شاخص های کمی و کیفی مرتبط، می توان به مهم ترین عوامل کنش های اجتماعی در محله دست یافت. سوال اصلی پژوهش و هدف این تحقیق تبیین نقش فضاهای عمومی درون محله ای در ارتقای مشارکت اجتماعی است. در این پژوهش، محله کوی نصر تهران (گیشا) مطالعه موردی انتخاب گردیده که، همانند بسیاری از محله های مشابه، با چالش هایی در خصوص سوال اصلی و اول این پژوهش روبه روست. در قالب زمینه های مطرح در بستر فضاهای عمومی محله، مبتنی بر مشارکت اجتماعی، نقش معیارها و شاخص های منتخب که برگرفته از مبانی نظری تحقیق هستند، تحلیل شده اند. این تحلیل، با استفاده از ابزار پرسش نامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته، ذیل مدل تحلیل محتوای آرونسون و روش SWOT صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مشارکت اجتماعی بیشترین همبستگی را با متغیر تنوع در خدمات موجود در فضاهای عمومی دارد. بین متغیر حس تعلق و متغیر حضور فعال در فضاهای عمومی و تعاملات اجتماعی نیز همبستگی زیادی وجود دارد. نتایج این پژوهش می تواند سهم علمی قابل توجهی در فرایند برنامه ریزی توسعه محله ای با هدف ایجاد بستر مناسب برای تامین خواسته های عمومی ساکنان به منظور ارتقای مشارکت اجتماعی داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2616539 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!