ارزیابی عملکرد ملکه های اصلاح شده طرح کلان در زنبورستانهای بخش خصوصی استان البرز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زنبورعسل نژاد ایرانی از نظر صفات عملکردی و رفتاری در ایران در مقایسه با نژادهای دیگر دنیا دارای برتری ها و ضعف هایی می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد ملکه های اصلاح شده طرح اصلاح نژاد زنبورعسل ایرانی در مقایسه با ملکه های شاهد در زنبورستان های بخش خصوصی در طی نسل چهاردهم تا هیجدهم انجام شد. برای ارزیابی ملکه ها پرسشنامه های خاصی طراحی و در اختیار زنبورداران استان البرز قرار گرفت تا ملکه های لایه سوم طرح را در کنار ملکه های شاهد ارزیابی نمایند. ارزیابی ملکه های اصلاح شده و مقایسه با ملکه های شاهد در 11 زنبورستان انجام شد. مقایسه ملکه های اصلاح شده و شاهد از نظر بچه دهی نشان داد که تفاوت معنی داری بین آنها وجود ندارد. نتایج نشان داد که از نظر رفتار تهاجمی و آرامش ملکه های اصلاح شده بطور معنی داری برتر از ملکه های شاهد می باشند ((P<0.05. نتایج نشان دهنده این بود که از نظر صفت تولید عسل در یک سال ملکه های شاهد برتری دارند و در بقیه سالها تفاوت معنی داری بین آنها وجود ندارد. در مجموع نتایج این تحقیق پیشرفت صفات مذکور را در بعضی سال ها نشان می دهد و با توجه به برتری ملکه های اصلاح شده باید در ادامه ی طرح با تلاش در جهت تثبیت ژنتیکی این صفات و نیز استفاده از روش های نوین اصلاح نژادی برای ایجاد کلنی های سازگار با شرایط اقلیمی سال های آتی و مشکلات جدید صنعت زنبورداری اقدام گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2616934 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!