زمستانگذرانی زنبورعسل؛ بیولوژی و مدیریت آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در آب و هوای سردسیر و معتدل، زنبورهای عسل زمستان را با ورود به یک حالت رفتاری و فیزیولوژیکی خاص تحت عنوان "خوشه زمستانه" سپری کرده و زنده می مانند. در سالهای اخیر، تلفات بالای کلنی های زنبورعسل به وسیله زنبورداران گزارش شده است که این تلفات بالا با مواردی از قبیل پارازیته شدن کلنی ها به وسیله کنه واروآ، آلودگی های ویروسی، موقعیت جغرافیایی و تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبورعسل مرتبط است. در ادامه مطلب، ما عوامل محیطی، فیزیولوژیکی و اجتماعی تنظیم کننده ورود، حفظ و خروج زنبورهای عسل از حالت خوشه زمستانه در آب و هوای سردسیر و معتدل بررسی می کنیم و یک مدل آزمایش پذیر برای توضیح اینکه چگونه عوامل متعدد ممکن است به صورت هم افزای برای تنظیم این انتقال پیچیده عمل کنند، توصیف می کنیم. همچنین، دانش موجود در مورد عوامل موثر بر بقای زمستانگذرانی زنبورهای عسل را بررسی کرده و پیشنهاداتی را به زنبورداران با هدف بهبود موفقیت زمستانگذرانی کلنی های زنبورعسل ارایه می کنیم.
زبان:
فارسی
صفحات:
48 تا 61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2616936 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!