بررسی کارایی بازارهای سرمایه داخلی گروه های تجاری در تخصیص منابع و عملکرد؛ تاثیر شکاف مالکیتی- کنترلی و رقابت بازار محصول

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
وجه اشتراک رویکردهای نظری اتخاذ شده برای مطالعه گروه های تجاری، وجود بازارهای سرمایه داخلی در این گروه ها است. ادبیات حسابداری نشان می دهد که کارایی این بازارها در تخصیص منابع و عملکرد می تواند تحت. تاثیر انگیزه های منفعت طلبانه ناشی از مسیله نمایندگی قرار گیرد؛ بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تاثیر شکاف مالکیتی- کنترلی بر کارایی بازارهای سرمایه داخلی گروه های تجاری در تخصیص منابع و عملکرد با در نظر گرفتن رقابت بازار محصول است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی، از منظر هدف کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی انجام شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، داده های 18 گروه تجاری که شرکت اصلی آنها در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس پذیرفته شده اند و شرکت های تابعه این گروه ها در بازه زمانی 1394 الی 1400 (756 سال-شرکت) جمع آوری و با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان می دهد که شکاف مالکیتی-کنترلی بر کارایی تخصیص منابع و کارایی عملکرد بازارهای سرمایه داخلی گروه های تجاری تاثیر منفی و معنادار دارد. همچنین، یافته ها تنها نشان می دهد که رابطه بین شکاف مالکیتی-کنترلی و کارایی عملکرد بازارهای سرمایه داخلی گروه های تجاری، با افزایش رقابت بازار محصول تضعیف می شود. بااین حال، شواهدی از تاثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین شکاف مالکیتی-کنترلی و کارایی تخصیص  منابع گروه های تجاری مشاهده نگردید.اصالت / ارزش افزوده علمی: توجه به بازارهای سرمایه داخلی گروه های تجاری به عنوان یک مکانیزم بالقوه برای تسهیل در تخصیص کارای منابع و دستیابی به مزایای استراتژیک حایز اهمیت است. ازاین رو، با شناخت بیشتر از پدیده شکاف مالکیتی-کنترلی و تاثیر آن بر کارایی بازارهای سرمایه داخلی گروه های تجاری در تخصیص منابع و عملکرد، می توان گام های اساسی برای دستیابی به مزایای استراتژیک (از قبیل توسعه اقتصاد داخلی) برداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
115 تا 154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2617059 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!