مقایسه جنسیتی اثر خطی و غیر خطی پیش آیندهای الگوی قصد کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گر چه پژوهش ‏ها نشان می‏ دهند که شکل گیری قصد کارآفرینی بر اساس سرمایه‏ های اجتماعی و روان شناختی صورت می‏گیرد؛ اما روابط خطی و همچنین نادیده گرفتن جنسیت در این باره، ممکن است به روشنی شکل گیری ساز و کار قصد کارآفرینی را توضیح ندهد. بر این پایه، هدف اصلی این مطالعه، مقایسه اثر خطی و غیرخطی (اثر درجه دوم) سرمایه‏ اجتماعی بر قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی با میانجیگری سرمایه روانشناختی بود که به جهت درک عمیق تر، به تفکیک جنسیت صورت گرفت. بدین منظور از رویکرد کمی به روش میدانی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی رشته ‏های کشاورزی مشغول به تحصیل در دانشگاه ‏های دولتی (تهران، کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، فردوسی مشهد، بیرجند، بوعلی سینا، رازی، شهرکرد، علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین، شیراز و یاسوج) در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. در این راستا، 384 پرسشنامه‏، طراحی شده با بازه ‏ی لیکرت پنج گزینه‏ ای و گردآوری شده با روش نمونه‏ گیری چند مرحله‏ ای، با استفاده از حساب رقومی PLS-SEM در نرم افزار Smart Pls4 مورد تحلیل قرار گرفت. پایایی و روایی محتوایی ابزار تحقیق از طریق محاسبه ‏ی ضریب تتای ترتیبی (87/0-79/0 = θ) تایید شد. نتایج بوت استراپینگ و معیار BIC نشان داد که در دانشجویان دختر، الگوی غیرخطی اثر سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینی با میانجیگری سرمایه روانشناختی، نسبت به مدل خطی برتری دارد. اما در دانشجویان پسر، مدل فقط خطی است. علاوه بر این، یافته‏ های این پژوهش، آشکار ساخت که ساز و کار اثر سازه‏ های مورد مطالعه در دانشجویان دختر و پسر از برخی جهت‏ ها تفاوت دارد. یافته‏ های این تحقیق می‏تواند به مسیولان و برنامه ریزان آموزشی یاری رساند تا سیاست ها و شیوه هایی را برای دانشجویان دختر و پسر اتخاذ کنند که قصد کارآفرینی آنان ارتقا یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
139 تا 163
لینک کوتاه:
magiran.com/p2617152 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!