بررسی رابطه دولت و جامعه در دوره جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظریه جوئل میگدال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه دولت و جامعه در دوره جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظریه جویل میگدال، در پاسخ به این سوال است که با توجه به الگوی میگدال، چه رابطه ای میان دولت و جامعه در دوره ی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ این پژوهش با رویکردی جامعه شناسانه از دولت و جامعه ایران عصر جمهوری اسلامی، در چارچوب ملاحظه ی نظری جویل میگدال و در قالب روشی کیفی، با استفاده از روش گردآوری اسنادی اطلاعات، صورت گرفته و بر اساس نتایج، مشخص شد که در دوره ی مذکور، دولت از نهادهای رسمی و غیررسمی شکل گرفته، و وجود جامعه شبکه ای، مانعی برای شکل گیری دولت قوی و توسعه گرا به سوی تغییر و دگرگونی بوده و نیز رابطه ی میان دولت و جامعه در مولفه های موردنظر میگدال دارای تفاوت هایی بوده است؛ بدین صورت که دولت در مولفه های توانایی نفوذ در جامعه و توزیع/ تخصیص منابع، ناموفق عمل کرده است، بااین حال در استخراج منابع و مولفه ی کنترل اجتماعی عملکرد نسبتا موفقی داشته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2617719 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!