ارایه الگوی بکارگیری بازنشستگان در شرکت ملی نفت ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه بکارگیری کارکنان یک مفهوم مورد علاقه برای محققان منابع انسانی محسوب می شود. زیرا موفقیت بلند مدت سازمان ها در بکارگیری کارکنان با تجربه بستگی دارد. بنابراین این پژوهش با هدف ارایه الگوی بکارگیری بازنشستگان در شرکت ملی نفت انجام شد.

روش بررسی

رویکرد پژوهش کیفی و استراتژی آن داده بنیاد است. جامعه آماری، خبرگان بودند که براساس نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری تعداد 16 نفر انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن تایید شد.

یافته ها

الگوی بکارگیری بازنشستگان در شرکت ملی نفت تحت تاثیر شرایط علی اثرگذار شامل عوامل ساختاری و سازماندهی، بهره وری، سرمایه انسانی، مدیریتی و سرپرستی، قوانین و مقررات و عوامل واسطه ای شامل اتاق های فکر، ضعف در نظام بودجه و تخصیص منابع مالی و بی انگیزگی مدیران و عوامل زمینه ای شامل جریان های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فناوری، سازمانی و اداری می باشد. مجموعه ای از راهبردها شامل سازگاری قابلیت ها، توانمندی ها و فرهنگ سازی منجر به پیامدهای مثبت در بکارگیری بازنشستگان می شود.

نتیجه گیری

با اجرای الگوی بکارگیری بازنشستگی در شرکت ملی نفت می توان امیداور بود که ضمن بکارگیری این نیروهای ارزشمند، دانش و تجربه خود را به نیروهای جوان منتقل نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2618112 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!