تحلیل عاملی تاییدی مدل انگیزش خدمات عمومی در بخش آموزش عالی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

اهمیت فزاینده موضوع انگیزش خدمات عمومی در سه دهه گذشته سبب کاربرد بیشتر آن در مدیریت منابع انسانی شده است. از این رو، هدف این پژوهش، تحلیل عاملی تاییدی مدل انگیزش خدمات عمومی در بخش آموزش عالی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می باشد.

روش بررسی

این پژوهش از منظر روش شناسی، یک پژوهش آمیخته است. در بخش کیفی پژوهش بر اساس مطالعات پیشین و به روش کیفی فراترکیب، مدل تببین و ارایه گردید. در بخش کمی، جامعه مورد بررسی شامل 1087 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بود که حجم نمونه از طریق فرمول کلاین 200 نفر شد و نمونه گیری بصورت تصادفی ساده انجام پذیرفت. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات جمع آوری و توسط نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. اعتبار بیرونی و درونی مدل مورد بررسی قرارگرفت.

یافته ها

در مدل بیرونی، پایایی ترکیبی و روایی همگرا تاییدگردید و در تحلیل عاملی مرتبه اول بارهای عاملی تمام شاخص ها بالای 0/4 بوده و قابل قبول است. یافته های تحلیل عاملی مرتبه دوم در مدل بیرونی نشان می دهد ضرایب تمام مسیرها معنادار بوده و ارتباط علی ابعاد ومولفه ها تایید می گردد.

نتیجه گیری

مدل از برازش مناسبی برخوردار است. ابعاد محیطی، ارزشی و رفتاری- اجتماعی مدل پژوهش، چارچوب مفیدی برای درک ماهیت انگیزش خدمات عمومی منابع انسانی در بخش آموزش عالی برای مسیولان، مدیران و متخصصان این حوزه فراهم می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2618114 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!