ایمن سازی رسانه های اجتماعی: تعامل با نامداران به مثابه راهبرد پیشگیری از کژرفتاری کاربران برخط

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

در سالیان اخیر رسانه های اجتماعی، تغییرات عمیقی در رفتار کاربران ایجاد کرده است. در کنار رفتارهای بنهجار در سطح این نوع رسانه ها، به دلایل متعدد،کژرفتاری هایی نیز در حال وقوع است. امروزه از یک سو شناخت این رفتارها اهمیت روزافزونی پیدا کرده است و از سوی دیگر کنترل و مدیریت اینگونه رفتارها به چالشی اساسی برای نظام های حکمرانی تبدیل شده است. هدف این مطالعه این است که نظام های حکمرانی امروز، چگونه می توانند از ظرفیت نامداران برای مدیریت این فضا استفاده کنند.

روش بررسی

این پژوهش با رویکرد داده بنیاد انجام شده است. ابتدا بوسیله مصاحبه نیمه ساختار یافته با 13 نفر از صاحب نظران شناخته شده رسانه های اجتماعی،اطلاعات گردآوری گردید که برای اینکار از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. برای روایی و پایایی پژوهش از چارچوب 5 عاملی ماکسول استفاده شد.

یافته ها

فرآیند کدگذاری در پنج بخش و هشت مقوله اصلی جمع آوری شد. در مقوله پیش آیند شامل عوامل جامعه شناختی و روانی شناختی، پس آیند شامل فردی، بین فردی و اجتماعی ، زمینه شامل رسانه های اجتماعی، شرایط شامل تعامل با نامداران، و اقتضایات شامل ملاحظات محیطی می باشد. نتایج نتایج پژوهش حاکی از این است که مهم ترین گزاره ها در کنترل کژرفتاری بوسیله نامداران عبارتند از : تعامل آموزشی، افزایش آستانه تحمل، امنیت عمومی، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی.

زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2618115 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!