بررسی ارتباط پیش آیندها و پس آیندهای شایستگی فرهنگی (مطالعه موردی: پزشکان و پرستاران بیمارستان های دولتی شهر ارومیه)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

هدف اصلی پژوهش بررسی ارتباط پیش آیندها و پس آیندهای شایستگی فرهنگی در میان پزشکان و پرستاران بیمارستان های دولتی شهر ارومیه می باشد.

روش بررسی

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، اکتشافی، به لحاظ ماهیت کمی و همچنین از نظر نتیجه یک پژوهش توسعه ای کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل پزشکان و پرستاران بیمارستان های دولتی شهر ارومیه است. جهت نمونه گیری از نرم افزار Sample Power 3 استفاده و حجم نمونه 300 نمونه برآورد گردید. پایایی پرسشنامه ها از طریق آزمون های آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی از طریق آزمون روایی همگرا مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از آزمون های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، روایی همگرا، کولموگروف اسمیرنف و دو جمله ای استفاده شده است.

یافته ها

نتایج این پژوهش نشانگر این است که متغیرهای تنوع فرهنگی با مقدار ضریب مسیر 706/0، تمایل فرهنگی با مقدار ضریب مسیر 175/0، برخورد فرهنگی با مقدار ضریب مسیر 046/0 و فروتنی فرهنگی با مقدار ضریب مسیر 379/0 دارای رابطه ای معنادار و مثبت با شایستگی فرهنگی می باشند. همچنین متغیرهای احساس احترام با مقدار ضریب مسیر 315/0، عملکرد شغلی با ضریب مسیر 360/0 و توسعه ارزش های حرفه ای با ضریب مسیر 611/0 بر روی شایستگی فرهنگی تاثیر مثبتی دارند.

بحث و نتیجه گیری

به دلیل اهمیت شایستگی فرهنگی در حوزه سلامت و تاثیر آن در رشد و توسعه نظام سلامت و با توجه به اینکه پرستاران و پزشکان در محیط های درمانی دولتی با تنوع فرهنگی بیماران مواجه هستند لذا ارتقاء سطح شایستگی فرهنگی آن ها در جهت برقراری ارتباط موثر با بیماران امر مهم و ضروری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2618116 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!