تاثیر پاداش و توانایی مدیریتی بر رابطه بین استراتژی تجاری و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

ارزش شرکت، یکی از مهمترین مولفه های ارزیابی واحدهای اقتصادی به ویژه شرکتهای سهامی به شمار میآید. ارزش یک شرکت در قیمت سهام آن منعکس میشود، از این رو، رونق سهام یک شرکت را میتوان ناشی از ارزش واحد اقتصادی دانست. از جمله عواملی که میتواند ارزش شرکت را متاثر سازد، استراتژی تجاری، پاداش مدیریت و توانایی مدیریت است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر پاداش و توانایی مدیریت بر ارتباط بین استراتژی تجاری و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین سه فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 الی 1400 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد استراتژی تجاری بر ارزش شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد، یعنی افزایش استراتژی تجاری، افزایش ارزش شرکت به دنبال دارد؛ علاوه بر این، نتایج بیانگر این است که پاداش و توانایی مدیریت رابطه بین استراتژی تجاری بر ارزش شرکت را تقویت میکند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2618332 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!