عملکرد شرکت و تصمیم گیری مبتنی بر داده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر سبک تصمیم گیری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی استراتژی های رقابتی در شرکتهای بزرگ  مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی مارون  میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها پژوهشی توصیفی است. برای تجزیه وتحلیل از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت پتروشیمی مارون هستند. بنابراین, روش نمونه گیری تصادفی ساده است که باتوجه به معلوم بودن جامعه آماری, حجم نمونه با سطح اطمینان 0/95 براساس فرمول کوکران تعداد 208 نفر مشخص شده است. با توجه به پیمایشی بودن پژوهش برای جمع آوری داده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی و پایایی با استفاده از معیارهای برازش مدل در پی ال اس سنجیده شده است. نتایج نشان داد که استراتژی رقابتی و سبک تصمیک گیری بر عملکرد سازمانی تاثیر معنادار دارد. نقش میانجی استراتژی رقابتی بر رابطه بین سبک تصمیم گیری و عملکرد سازمانی نیز تایید شد اما نقش تعدیلی سبک تصمیم گیری بر رابطه بین استراتژی رقابتی و عملکرد سازمانی رد شد. براساس یافته های تحقیق به مدیران پیشنهاد میگردد, برنامه ریزی نمایند که بخش تحقیق و توسعه به منظور طراحی خدمات جدید و مطابق خواست مشتریان مسیولیت بیشتری را قبول نمایند و از افراد نخبه در بخش تحقیق و توسعه استفاده نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2618334 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!